Статут комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 94" Дніпровської міської ради

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Середня  загальноосвітня школа № 94» Дніпропетровської міської ради, зареєстрованої виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення  від 18.09.2003 р., № 2465, перереєстрованої виконкомом Дніпропетровської міської ради 24.09.2009р. №12241050001047537,  ідентифікаційний код 26459138

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 94» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КЗО «СЗШ №94» ДМР) – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів (І ступінь  (1-4 кл.) – початкова школа, ІІ ступінь (5-9 кл.) – основна школа, ІІІ ступінь (10-12 кл.) – старша школа), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 18.09.2003р., перереєстрований із урахуванням змін 24.09.2009р., № запису 12241050001047537, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

 

1.2.  Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №94» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: 49016, м.Дніпро, вул.Велика Діївська, буд. 463, телефон 773-40-88.Скорочена назва:    КЗО «СЗШ №94» ДМР

 

1.3. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку, штамп, реєстраційний рахунок, ідентифікаційний номер.

 

1.4.Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №94» Дніпровської міської ради (далі – заклад освіти)   у своїй діяльності керується  Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України,  рішеннями місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778  (зі змінами).

 

1.5. Основними видами діяльності навчального закладу  освіти є:

- початкова освіта;

- загальна середня освіта.

 

1.6. Головна мета закладу освіти  – забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти.

 

1.7.   Головні завдання  закладу освіти:

 •       забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти, відповідно до Державних стандартів освіти;
 •        виховання громадянина України, який поважає Конституцію, державні символи України, права та свободи людини, має почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії та готовий свідомо виконувати обов’язки;
 •        реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 •        виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 •         формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 •         виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 •         розвиток здібностей і обдарувань учнів, їх наукового світогляду.

 

1.8. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

 

1.9. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання Державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності;
 • дотримання фінансової дисципліни.

 

1.10. У закладі освіти  навчання проводиться українською мовою (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від   01.11.2016 №251).

 

1.11. Заклад освіти має право:

·        проходити в установленому порядку державну атестацію;

·        визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із  власником (засновником);

·        визначати варіативну частину робочого навчального плану;

·        в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та робочі навчальні плани;

·        спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

·        використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

·        бути власником і розпорядником рухомого та нерухомого майна, згідно із законодавством  України, власним Статутом;

·        отримувати кошти, матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

·        залишати у своєму розпорядженні та використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

·        розвивати власну матеріальну базу;

·        користуватися пільгами, що передбачені державою;

·        надавати платні послуги, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти , іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності».

 

1.12. Класи у закладі формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

 

 1.13. Заклад освіти приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з місцевими органами управління освітою. 

Педагогічне навантаження асистента вчителя інклюзивних класів закладу –              25 год. на тиждень

 

1.14. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази закладом освіти може бути впроваджене профільне нвчання за напрямками:

суспільно-гуманітарний;

філологічний;

художньо-естетичний;

природничо-математичний;

технологічний;

спортивний.

 

1.15. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання заклад може направляти учнів школи до міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Заклад освіти і комбінат узгоджують порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. Заклад освіти  бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у комбінаті, їх успішністю.

 

1.16. Індивідуальне навчання та навчання екстерном  у закладі освіти організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 

1.17.  Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі освіти здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

 

1.18. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

 

1.19. Керівник закладу освіти зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, із порядком зарахування до закладу, власним Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

 

1.20. Зарахування учнів до закладу освіти  здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу  III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

          До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

 

1.21. З урахуванням потреб заклад освіти  приймає рішення про створення груп продовженого дня.

      Педагогічне навантаження вихователя групи продовженого дня  закладу становить 30год.

 

1.22. У закладі освіти створюються і функціонують:

- методична рада закладу освіти;

-  методичні комісії  з навчальних предметів;

-  психологічна та соціальна служба;

- психолого-педагогічний консиліум;

-  логопедичний пункт;

-  творчі та динамічні групи вчителів;

-  науково-методична рада;

-  учнівське самоврядування.

 

1.23. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації

забезпечуються засновником і здійснюються поліклінічним відділенням міської дитячої лікарні №6.

 

1.24. Взаємовідносини закладу освіти  з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

1.25. Харчування, яке забезпечується  департаментом гуманітарної політики, централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування

    

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

 2.1. Заклад освіти  планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів роботи, в яких відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку. Річний план роботи затверджується педагогічною радою  закладу освіти.

 

 2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України з конкретизацією варіативної частини державних стандартів освіти,  визначенням профілів навчання.

 Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

 

 2.3. Робочий навчальний план затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики. У вигляді додатків до робочого навчального плану додається розклад уроків, режим навчання, які затверджуються керівником закладу та погоджується Держпродспожив службою у місті Дніпро.

         Експериментальні робочі навчальні плани з урахуванням типових навчальних планів,  складаються закладами освіти, що мають статус експериментальних.

 

2.4 Заклад освіти  забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

 

 2.5.  Заклад освіти працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

 

2.6. Заклад  освіти обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту",  власного Статуту, профілю та інших особливостей організації навчального процесу.

 

 2.7. Навчально-виховний процес у закладі освіти здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

 

2.8. Відповідо до поданих заяв батьками  або особами, які їх замінюють,  заклад за погодженням з відповідним органом управління освіти створює умови для навчання екстерном.

 

 2.9. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за  денною формою навчання, п`ятиденним робочим тижнем.

 

2.10. Мережу класів затверджує засновник. Термін навчання, початок і закінчення навчального року, осінні, зимові та весняні канікули визначає Міністерство освіти і науки України.

 

2.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються закладом освіти умежах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 01 вересня і закінчуються  не пізніше 01 липня наступного року. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.

Навчальний рік поділяється на семестри, згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Його тривалість обумовлюється  виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути меншим 175 робочих днів у школі І ступеня (1-4 класи) та 190 робочих днів у школі ІІ-ІІІ ступенів (5 – 11класи).

 

2.12. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х  - 45 хвилин.

 

2.13 Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х  класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

 

 2.14. Заклад освіти може обирати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

 

2.15. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви ( після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

 

2.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначаються розкладом уроків, що складається на кожен семестр, відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується Держпродспожив службою у місті Дніпро  і затверджується директором.

 У закладі освіти  проводяться індивідуальні, групові, факультативні заняття, різні форми позакласних заходів, що передбачені окремим розкладом та спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, розвиток їх творчих здібностей, нахилів, обдарувань.

 

2.17. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

 

2.18. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

 

2.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

             Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 

2.20. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством науки і освіти України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

 

2.21. У закладі освіти встановлюється тематичний облік навчальних досягнень учнів, за 12-бальною системою оцінювання, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

 

2.22. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

 У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

2.23. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

            В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я  України.

 

2.24. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

 

2.25. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

 

2.26. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту).

 

 2.27. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

 

 2.28. Учням, які закінчили старшу школу (11-й  клас) видається атестат про повну загальну середню освіту.

 

2.29. Випускникам 9-х, 11-х  класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

          Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

 

2.30.За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися Похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники закладів III ступеня - Похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - Золотою "За високі досягнення у навчанні" або Срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи у навчанні випускникам закладу  II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

  За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу     встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення.

 

2.31. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого закладу освіти  для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту та району батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти .

 

2.32. Виховання учнів  у закладах освіти  здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

  Діяльність учнівської громади в навчальному закладі організовується на основі учнівського самоврядування.

 

2.33.У закладі освіти забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

      Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

 

2.34. Дисципліна в закладі освіти  дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання Правил внутрішнього розпорядку  для працівників закладу та Статуту школи.

        Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

     

 

ІІІ.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:

·        учні;

·        керівники;

·        педагогічні працівники;

·        бібліотекар;

·        психолог;

·        логопед;

·        соціальний педагог;

·        інші спеціалісти;

·        батьки або особи, які їх замінюють.

 

3.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу.

 

 3.3. Учень   - особа, яка навчається і виховується в  закладі освіти.

 

 3.4. Учні   закладу освіти  мають гарантоване державою право на:

    - доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти ;

    - вибір форми навчання,   факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

    - безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

    - користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, куль -

турно-спортивною  базою закладу;

    - участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

    - отримання додаткових, у тому числі платних навчальних послуг;

    - перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

    - участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

    - участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

    - повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

    - захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

 

3.5 Учні закладу освіти  зобов’язані:

    - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

    -  підвищувати свій загальний культурний рівень;

    - брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу,  Статутом;

    - дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

    - виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та Правил для учнів  ;

    - брати участь у різних видах трудової діяльності;

    - дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

    - дотримуватися вимог Статуту, Правил для учнів;

    - дотримуватися правил особистої  гігієни.

3.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, Правил внутрішнього розпорядку для працівників закладу на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

 

3.7. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в закладі  освіти системи загальної середньої освіти.

 

3.8. До педагогічної діяльності у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

 

3.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

 

3.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором школи і затверджується департаментом гуманітарної політики.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

 

3.11. Директор школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Правилами внутрішнього розпорядку працівників закладу та Статутом школи.

 

3.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність  закладу освіти , здійснюється лише за їх згодою.

 

3.13. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, один раз на п’ять років  відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

 

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель - методист”, “педагог - організатор - методист” та інші.

 

3.14. Педагогічні працівники закладу мають право:

    - самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

    - брати участь у роботі методичних комісій, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

    - обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

    - проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

    - проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

    - вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

    - на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

    - об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

    - порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

 

 3.15. Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

    - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм із дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

    - контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

    - нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника закладу освіти;

    - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

    - виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

    - дотримуватись Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку для працівників закладу, умов трудового договору;

    - брати участь у роботі педагогічної ради;

    - виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

    -готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

    - дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

    - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

    - виконувати накази і розпорядження керівника  закладу освіти, відділу освіти Новокодацької районної у місті Дніпро ради;

    - вести відповідну документацію.

 

3.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку для працівників закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

 

3.17. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку  для працівників закладу освіти .

 

3.18.  Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 

    - обирати  заклад освіти та форми навчання і виховання дітей;

    - створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

    - звертатися до органів управління освітою, керівника закладу освіти  і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

    - приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

    - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

    - на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

 

3.19. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

    - створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

    - забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу освіти ;

    - поважати честь і гідність дитини та працівників закладу освіти ;

    - постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

    - виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

    - виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод  людини.

 

3.20. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

 

ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

 

4.1.Управління закладом освіти  здійснюється  департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.

Безпосереднє  керівництво закладом здійснює його директор.

 

4.2. Керівником закладу освіти може бути тільки громадянин України, який має повну вищу педагогічну освіту,  на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.3. Керівник закладу освіти  і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради згідно із законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

 

4.4. Керівник закладу освіти :

 • здійснює керівництво   педагогічним   колективом, 
 • забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, 
 • створює необхідні  умови  для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль   за   виконанням   навчальних  планів  і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної  середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного  колективу;
 • створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог   техніки безпеки;
 • розпоряджається в  установленому  порядку  майном  закладу та  його коштами;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяє залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих спілок,   працівників   підприємств,   установ,   організацій   до навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
 • забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів  до  запобігання  вживання  учнями   алкоголю, наркотиків;
 •     контролює організацію  харчування, яке забезпечено  департаментом гуманітарної політики, централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.
 • контролює організацію  медичного обслуговування учнів; 
 • видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання; 
 • щороку звітує   про   свою   роботу   на   загальних   зборах  колективу та гро-мадськості.

 

4.5. Керівник закладу є головою педагогічної  ради  -  постійно діючого коле-гіального органу управління закладом.

 

4.6. Засідання  педагогічної  ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.     

       

4.7.  Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу
 • планування та режиму роботи закладу;
 • варіативної складової робочого навчального плану;
 • переведення учнів  до  наступного  класу  та  їх випуску,  видачі  документів  про   відповідний   рівень   освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи,  впровадження  у  навчально-виховний   процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • участі в   інноваційній   та   експериментальній   діяльності  закладу,  співпраці з вищими навчальними  закладами  та  науковими  установами; 
 • морального та  матеріального заохочення учнів та працівників закладу;
 • морального заохочення батьків та осіб,  що їх  замінюють,  та громадських    діячів,    які    беруть   участь   у   організації  навчально-виховного процесу;
 • притягнення до    дисциплінарної    відповідальності    учнів,   працівників  закладу  за  невиконання  ними  своїх обов'язків;
 • педагогічна рада розглядає також інші  питання,  пов'язані  з діяльністю закладу.         

4.8. Органом  громадського  самоврядування  закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів колективу  визначаються  Статутом  закладу  і колективним договором. Загальні збори  заслуховують звіт директора про здійснення    керівництва    закладом,     розглядають     питання навчально-виховної, методичної,   економічної  та фінансово-господарської діяльності закладу.     

    

4.9. У закладі освіти за  рішенням  загальних  зборів (конференції) може   створюватися   і  діяти  рада  закладу,  діяльність  якої регулюється Положенням, що затверджується зборами (конференцією) після погодження директором закладу; а також піклувальна  рада,  учнівський комітет,  батьківський  комітет,  методичні  об'єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує Міністерство осіти і науки України.

 

4.10. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

4.10.1. Метою діяльності ради є:

 •           сприяння демократизації та гуманізації навально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу освіти та удосконалення навчально-виховного процесу;
 •         формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом освіти ;
 •            розширення колегіальних форм управління закладом освіти;
 •     підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 

 

4.10.2. Основними завданнями ради є:

 

 •   підвищення ефективності    навчально-виховного    процесу   у взаємодії  з  сім'єю, громадськістю,  державними  та   приватними інституціями
 •  визначення стратегічних завдань, пріоритетних   напрямів розвитку   закладу освіти   та  сприянняорганізаційно-педагогічному  забезпеченню    навчально-виховного процесу;
 •   формування навичок здорового способу життя;
 •    створення належного   педагогічного   клімату  в  навчальному закладі;
 •   сприяння духовному,  фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 •   підтримка громадських  ініціатив  щодо вдосконалення навчання та виховання учнів,  творчих пошуків і  дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 •    сприяння організації   дозвілля   та    оздоровлення    учнів
 •  підтримка громадських  ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення  процесу навчання та виховання учнів;
 •    ініціювання дій,  що сприяли б неухильному виконанню положень чинного  законодавства  щодо  обов'язковості  загальної  середньої освіти;
 •    стимулювання морального  та  матеріального  заохочення  учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 •   зміцнення партнерських    зв'язків    між    родинами   учнів та     закладом освіти   з  метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

 

4.10.3. До складу  ради   обираються  представники   педагогічного колективу,  учнів школи  II-III   ступенів навчання,   батьків  і  громадськості.  Представництво  в  раді  й загальна   її   чисельність   визначаються   загальними    зборами закладу освіти.

Рішення про  дострокове  припинення  роботи  члена   ради   з будь-яких  причин   приймається   виключно   загальними   зборами.

 На чергових  виборах  склад  ради оновлюється не менше ніж на третину.

 

4.10.4. Рада закладу освіти діє на засадах:

 •       пріоритету прав   людини,  гармонійного  поєднання  інтересів особи, суспільства, держави;
 •       дотримання вимог законодавства України;
 •       колегіальності ухвалення рішень;
 •       добровільності й рівноправності членства;
 •          гласності.

          Рада працює  за планом,  що затверджується загальними зборами.

          Кількість засідань визначається їх доцільністю,  але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

         Засідання ради  може  скликатися  її головою або з ініціативи директора   закладу освіти , засновника , а  також членами ради.

          Рішення ради  приймається  простою   більшістю   голосів   за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним  є  голос  голови ради.

          Рішення ради,  що  не  суперечать  чинному  законодавству  та Статуту  школи,  доводяться  в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу,  учнів,  батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

          У разі незгоди адміністрації закладу освіти  з рішенням ради  створюється  узгоджувальна  комісія,  яка  розглядає  спірне питання.

          До складу  комісії  входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти .

 

  4.10.5. Очолює раду  закладу освіти   голова,   який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

       Для вирішення  поточних  питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

       Члени ради мають право вносити на розгляд  усі  питання,  що стосуються    діяльності     закладу освіти ,   пов'язаної   з організацією навчально-виховного процесу,  проведенням  оздоровчих та культурно-масових заходів.

 

   4.10.6. Рада закладу освіти :

 •         організовує виконання рішень загальних зборів;
 •      вносить пропозиції  щодо  зміни типу,  статусу,  профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 •       спільно з  адміністрацією  розглядає і затверджує план роботи закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням;
 •     разом з   адміністрацією   здійснює  контроль  за  виконанням Статуту школи;
 •     затверджує режим роботи  закладу освіти ;
 •     сприяє формуванню   мережі   класів      закладу освіти, обґрунтовуючи   її  доцільність  в  органах  виконавчої  влади  та місцевого самоврядування;
 •      приймає рішення    спільно    з    педагогічною   радою   про представлення  до  нагородження  випускників закладуЗолотою  медаллю  "За високі  досягнення  у навчанні" або Срібною медаллю  "За  досягнення  у  навчанні"   та   нагородження   учнів Похвальними   листами   "За   високі  досягнення  у  навчанні"  та Похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні  окремих предметів";заслуховує звіт  голови  ради,  інформацію  директора та його заступників із питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 •      вносить на розгляд  педагогічної  ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 •   виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 •  вносить на  розгляд  педагогічної ради та відповідного органу управління освітою  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 •     сприяє створенню та  діяльності  центрів  дозвілля,  а  також залучає громадськість,  батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками,  іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до  проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 •     розглядає питання родинного виховання;бере участь за згодою батьків або осіб,  які їх замінюють,  в обстеженні  житлово-побутових  умов  учнів, які  перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 •    сприяє педагогічній освіті батьків;
 •    сприяє поповненню  бібліотечного фонду  та   передплаті періодичних видань;
 •    розглядає питання  здобуття  обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
 •    організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 •    розглядає звернення  учасників  навчально-виховного процесу з питань роботи закладу освіти;
 •    вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 •     може створювати  постійні  або  тимчасові  комісії  з окремих напрямів роботи.

              Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

 

 4.11. При закладі освіти  за рішенням  загальних  зборів може  створюватися  і  діяти  піклувальна  рада.

 

  4.12. Метою   діяльності   піклувальної  ради  є:

·        забезпечення доступності  загальної  середньої  освіти   для   всіх   громадян;

·        задоволення освітніх потреб особи;

·        залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

 

 4.12.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

·        сприяння виконанню  законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

·        співпраця з   органами   виконавчої   влади,   організаціями, підприємствами,  установами,      закладами освіти ,   окремими громадянами,  спрямована  на  поліпшення умов навчання і виховання учнів  у закладі освіти;

·        зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази закладу освіти;

·        організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

·   вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

·        запобігання дитячій бездоглядності;

·        сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти ;

·        стимулювання творчої праці педагогічних працівників та  учнів;

·        всебічне зміцнення зв'язків між родинами  учнів та закладом освіти.

 

 4.12.2. Піклувальна  рада  формується з представників  місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств, установ,  організацій,  закладів освіти ,  окремих громадян,  у тому числі іноземних.         

Члени піклувальної   ради   обираються  на  загальних  зборах  закладу  освіти шляхом  голосування   простоюбільшістю голосів.         

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.        

Не допускається   втручання   членів   піклувальної   ради  в навчально-виховний процес (відвідування  уроків  тощо)  без  згоди керівника заклад освіти.        

У випадках,  коли хтось із членів піклувальної ради  вибуває, на  загальних  зборах   на його місце обирається іншаособа.        

 

4.12.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав   людини,  гармонійного  поєднання  інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;·        колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності й рівноправності членства;
 • гласності.        

Робота піклувальної  ради  планується   довільно.   Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.        

Позачергові засідання  можуть  проводитись  також  на  вимогу третини і більше її членів.         Засідання піклувальної  ради  є  правомочним,  якщо  на ньому присутні не менше двох третин її членів.         Рішення піклувальної   ради   приймається  простою  більшістю голосів.         Піклувальна рада  інформує  про  свою  діяльність у доступній формі на зборах,  у засобах масової інформації,  через  спеціальні стенди тощо.         Рішення піклувальної ради в  7-денний  термін  доводяться  до відома колективу закладу освіти ,  батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами   піклувальної ради. 

 

        4.12.4. Очолює піклувальну  раду  голова, який обирається шляхом   голосува-ння на її засіданні з числа членів піклувальної ради.         З числа членів піклувальної ради також  обираються  заступник та секретар.        

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання,  затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в  установах,  підприємствах  та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.        

Голова піклувальної   ради   має   право   делегувати    свої повноваження членам піклувальної ради.        

 

4.12.5. Піклувальна рада має право:

 • вносити на  розгляд  органів  виконавчої   влади,   керівника    закладу освіти ,   загальних   зборів пропозиції  щодо  зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої , наукової,  культурно - спортивної   бази  закладу;
 • залучати додаткові джерела фінансування закладу;
 • вживати заходи до зміцнення   матеріально-технічної   і навчально-методичної бази закладу;
 • стимулювати творчу працю  педагогічних  працівників,  учнів;      
 • брати участь  у  розгляді  звернень  громадян  із  питань,  що стосуються  роботи    закладу,  з  метою  сприяння   їхвирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники  громадськості,  педагогічного колективу,  батьки або особи,  які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

   4.12.6. Виховна робота закладу освіти  здійснюється за 7 напрямками:

·        національно-патріотичне виховання;

·        превентивне виховання;

·        фізичне виховання;

·        художньо-естетичне виховання в становленні особистості;

·        розвиток знань, екологічних умінь, навичок і культури;

·        підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя;

·        пофесійна орієнтація та допризовна підготовка.

·         

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

 

5.1. Матеріально-технічна база  закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші метеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

 

5.2. Майно  закладу освіти  належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладення ним угод.

 

5.3. Заклад освіти  відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

 

5.4. Вилучання основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу освіти  проводиться лише у випадках передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними або фізичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства.

 

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу освіти  складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного  і комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

 

5.6. Відповідно до договору оренди землі від 09.08.2005р. (підства: рішення міської ради від 31.03.2004 № 107/16 та від 13.07.2005 № 483/29) заклад освіти має земельну ділянку, де знаходяться об’єкти нерухомого майна інші об’єкти інфраструктури, які зазначені в акті приймання-передачі земельної ділянки.

 

5.7. Відчуження та списання основних засобів і майна, що  є комунальною власністю територіальної громади міста і закріпленні за закладом освіти , здійснюється за погодженням з Органом управління майна у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

.

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу  освіти здійснюється на основі його кошторису.

 

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

- майно власника;

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної средньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти, отримані від надання платних послуг згідно з чинним законодавством;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

 

6.3. У закладі освіти створюється фонд загального обов’язкового

навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених від інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на

реєстраційному рахунку  закладу освіти  в органах Державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису.

Облік виконання коштів фонду загального обов’язкового навчання  здійснюється  закладом освіти відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснює департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради..

 

6.4. Заклад  освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що  сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

 

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти  визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти та науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядкований  заклад. За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію  департаменту  гуманітарної політики Дніпровської міської ради, або самостійно.

 

6.6. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016

№ 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій до реєстру та виключення з Реєстру», ст. 133.4 Податкового кодексу України:

-         забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

-         доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань)та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

-         у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

6.7. Звітність про діяльність закладу освіти  ведеться відповідно до законодавства.

 

 

 

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

  7.1. Заклад  освіти   за   наявності    належної   матеріально-технічної   та  соціально-культурної  бази,  відповідного   фінансування   має право проводити  міжнародний учнівський та педагогічний  обмін  у  рамках освітніх    програм,   проектів,   встано-влювати   відповідно   до  законодавства  прямі  зв'язки  з  міжнародними   організаціями   та  освітніми асоціаціями.        

 

  7.2.  Заклад  освіти має   право   відповідно   до  законодавства  укладати договори про співробітництво з    закладами освіти ,  науковими установами, підприємствами,     організаціями,    громадськими об'єднаннями інших країн.          

 7.3. Участь  закладу освіти  у  міжнародних   програмах,   проектах, учнівському  та  педагогічному  обміні  здійснюється відповідно до законодавства.   

 

 

VIІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

 8.1. Державний  контроль  за  діяльністю закладу освіти     здійснюється  з  метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері  загальної середньої освіти. 

 

 8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України, департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації,  департамент гуманітарної політики Дніпровської міської.     

     

8.3. Основною   формою   державного  контролю  за  діяльністю закладу освіти є  дер-жавна  атестація закладу,  яка  проводиться  не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому  Міністерством освіти і науки України.  

         

8.4. Позачергова    атестація    проводиться,    як виняток,    лише  за  рішенням  Міністерством освіти і науки України          

8.5. Атестованому   закладу,  що  здійснює  підготовку за  рівнем  базової  або  повної  загальної середньої освіти,  підтверджується  право  видачі документів   про освіту державного зразка.         

 8.6. У   період   між   атестацією   проводяться    перевірки  (інспектування) закладу  освіти з питань,  пов'язаних із навчально-виховною діяльністю.  Зміст,   види   і  періодичність   таких   перевірок   визначаються  залежно від стану  навчально-виховної роботи,   але  не  частіше  як  два  рази  на  рік.  Перевірки з питань,  не пов'язаних  з навчально-виховною  роботою закладу,  проводяться  його засновником  відповідно до законодавства.   

 

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Припинення діяльності закладу освіти  здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ), або ліквідації – за рішенням власника, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду. Ліквідація проводиться ліквідаціоною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням  суду - ліквідаційною комісією, призначеною ним. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти.

 

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти , виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

 

9.3. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій оргнанізації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

9.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.